Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 32,0500 32,700 32,4653
1 USD 27,5000 27,750 27,6007
1 GBP 34,8500 36,200 36,0134
1 CHF 28,9000 30,300 30,0858
1 RUB 0,3100 0,3750 0,3744
1 KZT 0,0450 0,0630 0,0658

Словник термінів

Авторизація
процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу.

Банкомат (банківський автомат самообслуговування, АТМ - Automatic Teller Machine)
Програмно-технічний комплекс, який дозволяє держателю картки спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації про стан рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Блокування картки
Тимчасове призупинення дії картки з боку банку та / або платіжної системи.

Видача готівки
Операція з видачі держателю платіжної картки грошей у готівковій формі через банкомат, касу банку, фінансової організації або пункт обміну іноземної валюти уповноваженого банку.

Дебетна картка
Спеціальний платіжний засіб у формі емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку платника або банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових організацій, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банкомати, а також інших операцій, передбачених договором.

Держатель платіжної картки
Фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжний засіб для ініціювання переказу грошових коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного спеціального платіжного засобу.

Імпринтер
Механічний пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на с л і п для формування первинних документів.

Код авторизації
Набір цифр або набір цифр та букв, який формується і надається емітентом або юридичною особою - учасником платіжної ситеми, яка діє за його дорученням, за результатами авторизації.

Картковий рахунок
Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використаннім спеціальних платіжних засобів.

Міжнародна платіжна система (МПС)
Міжнародна платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і здійснює свою діяльність на території двох і більше країн.

M-банкінг
Послуга надання інформації по картковому рахунку шляхом відправки sms-повідомлень на мобільний телефон.

Незнижувальний залишок
Мінімальна сума грошових коштів клієнта на картковому рахунку, обумовлена в договорі клієнта з банком, яка протягом терміну дії картки не може бути використана клієнтом.

Персональний ідентифікаційний номер (ПІН)
Набір цифр або набір букв і цифр, відомий лише держателю спеціального платіжного засобу.

Платіжна картка
Спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку платника або банку, а також інших операцій, установлених договором.

Платіжний термінал (POS -термінал (Point of Sale))
Електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу;

наперед оплачений спеціальний платіжний засіб - спеціальний платіжний засіб. який дає змогу держателю виконувати операції в межах попередньо внесених коштів, що обліковуються на рахунку емітента.

Сліп
Паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки.

Стоп-список
Перелік спеціальних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим. 

Ощадний рахунок
Банківський поточний або банківський поточний картковий рахунок, який відкривається на ім'я Держателя в рамках договірних відносин для обліку грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій, примноження грошових коштів Держателя, або технічний рахунок, який відкривається в рамках поточного карткового рахунку для зберігання грошових коштів Держателя. На залишок грошових коштів на Ощадному рахунку встановлюється підвищений розмір процентної ставки, згідно з рішенням уповноваженого колегіального органу Банку. Обслуговування Ощадного рахунку здійснюється відповідно до умов Договору та вимог законодавства України.

С VV 2
Особистий ідентифікатор, код, відомий тільки Держателю картки і необхідний для здійснення операцій з використанням платіжної картки в мережі Інтернет.

Торговець
Суб'єкт підприємницької діяльності, який згідно з договором з еквайєром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні картки з метою здійснення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі, які надаються банками та фінансовими організаціями).

Еквайринг
Діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування.

Еквайрингова організація (еквайєр)
Юридична особа, яка здійснює еквайринг.

Електронний ваучер
Унікальний номер і пароль, за допомогою якого можна поповнити свій рахунок.

Емісія
Проведення операції з випуску спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи.

Емітент
Банк, що є членом платіжної системи та та здійснює емісію спеціальних платіжних засобів.